پراید (8)

تیبا (8)

ساینا (8)

شاهین (5)

کوئیک (8)